Novinky

15.8.2010 - Turnaj smíšených družstev mužù a žen v malé kopané

TJ Sokol Luková si Vás dovoluje pozvat na IV. roèník Turnaje smíšených družstev mužù a žen v malé kopané
KDY: v sobotu 21. srpna 2010
zaèátek v 8:00
KDE: fotbalové høištì v Lukové
STARTOVNÉ: 300,-
PRAVIDLA: hraje se podle pravidel malé kopané
poèet hráèù 5+1 (3 muži + 3 ženy)
INFORMACE: Jana Bednáøová na tel.: 777/044424 nebo email lukova.tym@seznam.cz (www.lukova.wbs.cz)
PØIHLÁŠKY: do 18. 8. 2010

Srdeènì zvou fotbalistky a fotbalisti z Lukové

20.6.2010 - II roèník turnaje o putovní pohár TJ Sokol Luková v malé kopané žen

Kdy: v sobotu 7.srpna 2010
Zaèátek v 8:00 hod
Statovné: 300Kè
Informace: www.lukova.wbs.cz

20.6.2010 - IV. roèník trunaje žen v malé kopané v Býškovicích

Kdy: 3.7.2010
Zahájení 11:00hod (sraz v 10:30)
Startovn 600Kè
- poèet hráèek 7+1
- hrací doba dle poètu družstev

26.5.2010 - Pozvánka na Festival Fotbalového srdce - Prestižní turnaj Qantocup (muži, ženy, veteráni)

FESTIVAL FOTBALOVÉHO SRDCE (26./ 27. èervna 2010 – Moravská Tøebová, Mìsteèko Trnávka, Tøebáøov)

Vážený pane,
dovolujeme si vám v pøílohách zaslat pozvánku na 12. ROÈNÍK OTEVØENÉHO MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ÈECH, MORAVY A SLOVENSKA V MALÉM FOTBALE, který je jednou z nejvýznamnìjších akcí tohoto druhu v ÈR. Jedná se o turnaj v malé kopané mužù, žen i veteránù, který si za dobu své existence vybudoval prestižní sportovní a spoleèenské postavení se spoleènou záštitou ÈOV, SOV, ÈMFS a SFS.
V loòském roèníku se akce zúèastnilo celkem 164 družstev z celé ÈR a SR, a poèet více jak 1.500 startujících hráèù a hráèek byl vedle jiných ukazatelù této akce také zapsán do Knihy èeských rekordù.

Podrobné informace o turnaji na www.qantocup.cz, 20-ti minutový dokument o turnaji byl odvysílán na ÈT4 který mùžete zhlédnout na odkaze http://www.ceskatelevize.cz/program/10249671264-30.07.2009-17:50-4-festival-fotbaloveho-srdce.html?online=1 turnaj byl také prezentován na 12. reprezentaèním plese firmy Qanto za úèasti významného hosta Vladimíra Šmicra odkaz: http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=svitavy-ples-qanto-s-fotbalovym-srdcem&cisloclanku=2010030002

Stažení pozvánky (7MB)
http://www.qantocup.cz/download/pozvanka_2010.pdf

Pozvánka na www.qantocup.cz
http://www.qantocup.cz/index.php?page=00&novinka=81

QantoCup na facebooku
http://www.facebook.com/pages/QantoCup/114529408578903

Elektronickou pøíhlášku mùžete vyplnit na tomto odkazu
http://www.qantocup.cz/index.php?page=01&text=10

Pokud vás pozvánka zaujala a pøihlásíte se do turnaje do 6.6.2010 zaøadíme Váš tým do rozlosování, které vám spoleènì s dalšími informacemi zašleme 5 dní pøed zaèátkem turnaje.

6.5.2010 - Turnaj v Opatovicích!!!

Pozvánka na turnaj žen v malé kopané

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na turnaj žen v malé kopané
poøádá TJ Sokol Opatovice

Místo konání: areál TJ Sokol – høištì „ Pod hory“
Termín: sobota 12.èervna 2010
Zahájení: 13:00 hod (sraz 12:30hod)
Startovné: 500 Kè – v cenì obèerstvení, ceny
Systém turnaje: - poèet hráèek 1 + 7
- hra na polovinì høištì
- hrací doba dle poètu družstev
Kritéria hodnocení: body, vzájemný zápas, rozdíl branek, vìtší poèet vstøelených branek, tøi pokutové kopy, dále do rozhodnutí
Pravidla: hraje se podle pravidel minifotbalu, bez ofsajdù, malá domù nepovolena, míè v zámezí brankáø vykopává nebo vyhazuje, pokutový kop 9 m, støídání hokejové
Rozhodèí: zajistí poøadatel

Závazné potvrzení úèasti: do 30.5.2010
E-mailem na adresu: strnadlovam@seznam.cz

15.4.2010 - 2. roèník mezinárodního turnaje žen v malé kopané Kvasar CUP 2010

Dobrý den,
ještì jednou si Vás tímto dovolujeme oslovit s pozvánkou na 2. roèník mezinárodního turnaje žen v malé kopané Kvasar CUP 2010.
Turnaj se koná pod záštitou prezidenta ÈMSMK, pana Filipa Judy, a to ve dnech 10-11 èervence na travnatých høištích v Èerné Hoøe.
Jedná se o nejvìtší turnaj žen v malé kopané na území ÈR.
Nejlepší týmy v ženské kategorii si rozdìlí ceny za více než 30.000Kè.

POZOR: POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KATEGORII ŽEN !!!

Veškeré info o turnaji, vèetnì online pøihlášky, najdete na
http://www.kvasarcup.borec.cz

Kvasar CUP mùžete též podpoøit na facebooku
http://www.facebook.com/pages/KVASAR-CUP/297021001857?v=wall&ref=mf
kde naleznete veškeré novinky

25.3.2010 - 1.ROÈNÍK TURNAJE O POHÁR TJ SOKOL OSEK N / BEÈVOU

POZVÁNKA
NA 1.ROÈNÍK TURNAJE O POHÁR TJ SOKOL OSEK N / BEÈVOU

KDY : 8.5.2010
V KOLIK : 09:00
KDE : OSEK N/B HØIŠTÌ U SOKOLOVNY
SYSTÉM HRY : 5+1
HRACÍ DOBA : 2x 10 MIN
STARTOVNÉ : 600 KÈ

SÁLOVÁ OBUV PODMÍNKOU!!!!

PRAVIDLA MALÉ KOPANÉ +
Malá domù povolena
Aut se háže
Èervená karta do konce zápasu
Støídání v prostoru støídaèek
Rozhodne: 1. body
2.skóre(rozdíl)
3.vzájemný zápas

26.11.2009 - IV. ROÈNÍK TØÍKRÁLOVÉHO TURNAJE ŽEN VE FOTBALE

Místo konání: Sportovní hala „Sušil“
Bystøice pod Hostýnem
Datum: sobota 9. ledna 2010
Èasový program: 8:00 Nástup družstev, upøesnìní pravidel
8:15 Zahájení, 1. utkání turnaje
Ukonèení dle pøihlášených družstev-upøesním
Startovné: 1000,-Kè (nájem haly, pitný režim, obèerstvení)
Technické podmínky: * hraje se podle pravidel sálové kopané
(sálová obuv bez tmavé podrážky)
* poèet hráèek 5+1, støídání hokejovým zpùsobem
Pravidla budou upøesnìna pøed zaèátkem turnaje.
Rozhodèí: zajistí poøadatel

Pøihlášky telefonicky nebo mailem prosím nahlásit do 10.12.2008, abychom stihli v termínu zajistit vše potøebné. Dìkuji.

(c)webmaestro.cz | 2009-2023